Статут Асоціації косметологів України

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням установчих зборів засновників громадської організації 
«Асоціація
косметологів України»

Протокол № 1 від  3.01.2019 р.

  

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«АСОЦІАЦІЯ КОСМЕТОЛОГІВ УКРАЇНИ» 

м. Харків  – 2019

 

Зміст:

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ
 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ
 4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ
 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
 6. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ
 7. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ
 8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
 9. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ
 10. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
 11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
 12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ КОСМЕТОЛОГІВ УКРАЇНИ» (далі за текстом – Асоціація) є добровільною громадською некомерційною організацією, яка створена фізичними особами для спільного досягнення мети та здійснення діяльності, визначених цим Статутом.

1.2. Основними принципами діяльності Асоціації є:

 • добровільність;
 • самоврядність;
 • вільний вибір території діяльності;
 • рівність перед законом;
 • відсутність майнового інтересу їх членів (учасників);
 • прозорість, відкритість та публічність.

1.3. Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», іншого законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативно-правових актів Асоціації.

1.4. Асоціація є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банківських установах (в тому числі валютний рахунок), а також бланк, штампи, символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації.

1.5. Асоціація є неприбутковою організацією.

1.6. Відокремлені підрозділи Асоціації утворюються та діють відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» та цього Статуту.

1.7. Повне найменування Асоціації:

 • українською мовою – Громадська організація «Асоціація косметологів України»;
 • англійською мовою – Public organization «Association of cosmetologists of Ukraine»

Скорочене найменування Асоціації:

 • українською мовою – ГО «АКУ»;
 • англійською мовою – PO «AСU»

1.8. Діяльність Асоціації поширюється на територію всієї України, крім території ООС та тимчасово окупованих територій. 

 

2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності Асоціації є формування статусу і розвиток професії

«косметолог» для надання допомоги відповідного рівня, обсягу і якості особам, які її потребують.

2.2. Цілями діяльності Асоціації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних та інших інтересів членів Асоціації.

2.3. Для досягнення своєї мети Асоціація ставить перед собою наступні напрями

діяльності, шляхом:

 • Розроблення вимог до якості, обсягу існуючих стандартів косметологічної діяльності у сфері косметології та косметологічної допомоги (далі - сфері косметології) та сприяння дотримання цих стандартів косметологами;
 • Сприяння підвищенню стандартів освіти та перепідготовки фахівців, що працюють у сфері косметології;
 • Сприяння організації різних форм навчання фахівців косметологів з метою підвищення їх професійного рівня, а саме сприяння організації та створенню шкіл, курсів підвищення кваліфікації, семінарів із косметології;
 • Сприяння розвитку матеріально-технічної бази, підвищенню статусу членів Асоціації;
 • Сприяння організації та проведенню конференцій, семінарів, майстер-класів, презентацій, виставок, форумів зі спеціальних, прикладних та популярних питань у сфері косметології;
 • Сприяння розробці і випуску методичної і навчальної літератури, відповідних інформаційних та інших матеріалів відповідно до статутних цілей та завдань Асоціації;
 • Сприяння розвитку професійних і гуманітарних міжнародних контактів, співпраці та обміну досвідом з вітчизняними і іноземними організаціями, окремими фахівцями в області косметології;
 • Формування делегацій, що представляють Україну на міжнародних заходах у сфері косметології;
 • Сприяння організації діалогу між членами Асоціації з метою обміну інформацією, позитивним і негативним досвідом;
 • Сприяння взаємодії з приватними, громадськими та державними установами, підприємствами та організаціями з питань розвитку косметологічної діяльності;
 • Налагодження співпраці та професійного діалогу членів Асоціації з вітчизняними і іноземними фахівцями, такими як: дерматологи, пластичні хірурги, фізіотерапевти, остеопати, ендокринологи, гастроентерологи та іншими;
 • Консультування членів Асоціації з питань косметології;
 • Сприяння членам Асоціації в реалізації їх проектів у сфері косметології відповідно до цього Статуту;
 • Сприяння консолідації зусиль провідних косметологів та лікарів і фахівців інших спеціальностей для проведення організаційної, навчально-методичної та наукової роботи у сфері косметології;
 • Розробці, виробництву і постачанню обладнання, устаткування, інвентаря та інших засобів, необхідних для косметологічної діяльності;
 • Сприяти накопиченню, аналізу та розповсюдженню досвіду успішного застосування різних методик в косметології;
 • Сприяти залученню інвестицій в розвиток косметології в Україні; 
 • Для досягнення своєї мети Асоціація у встановленому законодавством порядку має право:
   • Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
   • Вносити свої пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;
   • Проводити мирні зібрання;
   • Засновувати засоби масової інформації;
   • Готувати, друкувати та поширювати у будь-який незаборонений законодавством спосіб інформаційні матеріали з метою захисту прав, інтересів і основоположних свобод своїх членів і реалізації мети Асоціації;
   • Створювати установи та організації, а також засновувати підприємства, необхідні для виконання статутної мети (цілей);
   • Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
   • Брати участь в підтримці законодавчих та інших нормотворчих ініціатив, пов'язаних з вирішенням актуальних професійних проблем членів Асоціації;
   • Брати участь в координуванні інноваційної, науково-технічної, дослідницької і практичної діяльності осіб, які сприяють та/або беруть участь у діяльності Асоціації;
   • Проводити конференції, семінари, тренінги, конгреси, «круглі столи», пресконференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, лекції, симпозіуми, з’їзди, табори та інші публічні заходи без мети отримання прибутку від цієї діяльності;
   • Брати участь у проведенні незалежної громадської і фахової експертизи положень чинного законодавства, а також положень розроблюваного законодавства і нормативних актів, що регулюють професійну діяльність членів Асоціації;
   • Брати участь в лобіюванні інтересів членів Асоціації в органах публічної влади та громадянського суспільства для створенні умов розвитку сфери надання косметологічних послуг;
   • Брати участь в розробці та впровадженні навчальних програм для базових і тематичних циклів членів Асоціації;
   • Брати участь у рецензуванні та виданні друкованої продукції в сфері косметології, у рецензуванні інструкцій та іншої супроводжувальної документації до косметологічних засобів.
   • Розповсюджувати видавничу продукцію без отримання прибутку від цієї діяльності;
   • Проводити незалежні соціологічні опитування з питань, що мають нагальне значення згідно з цілями Асоціації;
   • Брати участь у формуванні громадської думки шляхом виступів уповноважених осіб Асоціації у засобах масової інформації, на масових культурно-видовищних, культурно-просвітницьких та інформаційно-рекламних заходах;
   • Ініціювати перевірку фактів недобросовісної діяльності осіб, які здійснюють свою діяльність у сфері косметології, з повним дотриманням законодавства та доведенням до громадськості результатів таких перевірок;
   • Здійснювати моніторинг кар'єри фахівців членів Асоціації, які пройшли підготовку та перепідготовку в рамках навчання, організованого за сприяння Асоціації;
   • Брати участь в презентаціях суспільству досягнень членів Асоціації;
   • Надавати методичну, консультаційну, юридичну та нематеріальну допомогу та підтримку членам Асоціації відповідно до статутної діяльності;
   • Організовувати та підтримувати освітні та культурні заходи у сфері косметології;
   • Брати участь у розробці і реалізації українських та міжнародних проектів, ініціатив та програм, відповідно до цілей Асоціації;
   • Здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
   • Брати участь в організації, як самостійно, так і спільно з вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, переглядів, презентацій, форумів, фестивалів, олімпіад, вікторин, виставок, інших культурно-видовищних, культурно-просвітницьких та інформаційно-рекламних масових заходів, в рамках здійснення статутної діяльності;
   • Брати участь у розробці і реалізації українських та міжнародних проектів, ініціатив та програм, відповідно до цілей Асоціації;
   • Самостійно або спільно з вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами, організації системи стажувань та обміну фахівцями, навчання кадрів, підвищення кваліфікації, отримання суміжних додаткових спеціальностей у відповідності до статутної діяльності Асоціації;
   • Засновувати премії та встановлювати стипендії Асоціації за вагомі внески та вагомі досягнення у сфері розвитку та популяризації косметології.
   • Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав відповідно до чинного законодавства України;
   • Здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством, з метою досягнення мети і здійснення статутної діяльності Асоціації;
   • Наймати на роботу працівників на основі трудових договорів, цивільно-правових угод;
   • Набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своєї статутної діяльності в порядку, визначеному законодавством;
   • Використовувати власне майно Асоціації та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування, якщо таке використання необхідне для досягнення мети діяльності Асоціації;
   • Набувати авторські права, патенти на методики, технології, технологічну документацію, інші види інтелектуальної власності у сфері косметології, надавати дозвіл на використання своїх зареєстрованих прав на об’єкти інтелектуальної власності;
   • Отримувати фінансування за рахунок членських внесків (вступних, періодичних, цільових), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань;
   • Засновувати або вступати в міжнародні, всеукраїнські громадські (неурядові) спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні договори, угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України та цьому Статуту;
   • Представляти та захищати свої права і законні інтереси, а також права і законні інтереси Асоціації та її членів, інших юридичних та фізичних осіб в органах державної влади та місцевого самоврядування, в усіх судових установах України, на підприємствах, в установах, громадських та інших організаціях;
   • Мати інші права, які не заборонені чинним законодавством України.

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Асоціація є юридичною особою з дня її реєстрації в установленому законом порядку.

3.2. Асоціація створена на невизначений термін.

3.3. Асоціація має штампи, символіку зразки яких затверджуються Президією Асоціації. Символіка Асоціації реєструється в установленому порядку. Асоціація може мати бланки зі своїм найменуванням та інші засоби аудіовізуальної ідентифікації.

3.4. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке їй належить та на яке може бути звернене стягнення згідно з законодавством.

3.5. Асоціація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Асоціації.

 

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Умови і порядок прийому в члени Асоціації та припинення членства визначаються цим Статутом.

4.2. Членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та досягли 18 років, які  поділяють принципи та завдання Асоціації, визнають та виконують положення цього Статуту, відповідають вимогам та прийняті до Асоціації в порядку, встановленому цим статутом та внутрішніми документами Асоціації, а також своєчасно сплачують членські внески.

4.3. В Асоціації існує почесне членство. Почесним членом Асоціації може бути будь-яка фізична особа, яка має особливі досягнення у сфері, яка має відношення до статутної діяльності Асоціації та/або надає значну організаційну, матеріальну або іншу помітну підтримку діяльності Асоціації. Рішення про присвоєння звання Почесного члена Асоціації приймається Президією Асоціації. Почесні члени Асоціації мають право участі в Загальних зборах Асоціації з правом дорадчого голосу.

4.4. Прийом нових членів до Асоціації здійснюється Президією на підставі поданої заяви. Заява про прийом до членів організації може бути подана у письмовій формі або надіслана електронною поштою чи факсом. На підтвердження членства за рішенням Президії можуть видаватися відповідні свідоцтва.

4.5. Рішення про прийом до Асоціації або про відмову приймається Президією у місячний термін з дати подачі заяви.

4.6. Рішення про відмову у прийомі до Асоціації може бути оскаржене до Загальних зборів членів Асоціації (надалі – Загальні збори). Рішення Загальних зборів є остаточним.

4.7. Розмір та порядок сплати членами вступних та членських внесків визначаються положенням про членські внески, яке затверджується Президією.

4.8. Членство в Асоціації припиняється у випадках:

4.8.1. добровільного припинення членства в Асоціації;

4.8.2. виключення з членів Асоціації;

4.8.3. автоматичного припинення членства в Асоціації.

4.9. Добровільне припинення членства в Асоціації здійснюється шляхом подання письмової заяви до Президії. Рішення Президії у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подання заяви про вихід із Асоціації.

4.10. Члена організації може бути виключено з Асоціації рішенням Президії за наявності однієї з нижче перерахованих підстав:

 • невиконання статутних обов’язків, в тому числі порушення Статуту, а також невиконання рішень Президії або порушення правил і норм прийнятих в межах своїх повноважень Загальними зборами, Президією, Президентом або Віце-президентом, які є обов’язковими для всіх членів Асоціації;
 • поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам або діловій репутації Асоціації; одноразового вчинення таким членом дій або бездіяльності, які дискредитують Асоціацію, підривають її авторитет, ділову репутацію або створюють таку загрозу;
 • втрати професійного зв’язку (щодо членів, які мають відповідну кваліфікацію);
 • бездіяльності або неучасті в діяльності Асоціації протягом останніх 12 місяців.

4.11. Рішення Президії про виключення з Асоціації може бути оскаржене до Загальних зборів та/або суду. Рішення Загальних зборів є остаточним. 

4.12. Припинення членства наступає автоматично і не потребує прийняття рішення у наступних випадках:

 • виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Асоціації;
 • несплата членських внесків;
 • визнання особи недієздатною у встановленому законом порядку;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Асоціації, який скоїв умисний злочин;
 • смерті фізичної особи.

4.13. У разі добровільного припинення членства в Асоціації, виключення члена з Асоціації або автоматичного припинення членства, майно та кошти, передані таким членом у власність Асоціації поверненню не підлягають, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України..

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Усі члени Асоціації мають рівні права

5.2. Члени Асоціації мають право:

5.2.1. Брати участь в управлінні Асоціацією через участь у Загальних зборах безпосередньо або через делегатів у порядку, передбаченому цим Статутом;

5.2.2. Обирати та бути обраними до органів Асоціації та її відокремлених підрозділів (осередків);

5.2.3. Брати участь у роботі структурних підрозділів Асоціації, ініціювати створення таких підрозділів для виконання статутних завдань Асоціації;

5.2.4. Брати участь у комісіях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Асоціацією на умовах, затверджених Президією або відповідним органом Асоціації в межах своєї компетенції;

5.2.5. Голосувати при прийнятті рішень на Загальних зборах;

5.2.6. Користуватися можливостями та привілеями Асоціації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Асоціація, на умовах затверджених Президією;

5.2.7. Одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених Президією;

5.2.8. Обговорювати будь-які питання щодо діяльності Асоціації, вносити на розгляд Президії пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;

5.2.9. Одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Асоціації;

5.2.10. Одержувати від Асоціації допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів на умовах затверджених Президією;

5.2.11. Вийти з Асоціації в порядку та на умовах передбачених цим Статутом.

5.3. Члени Асоціації зобов’язані:

5.3.1. Дотримуватись вимог цього статуту, інших внутрішніх документів Асоціації та виконувати рішення Загальних зборів, Президії та інших органів Асоціації, які є обов’язковими для членів Асоціації та відповідають законодавству;

5.3.2. Своєчасно сплачувати членські внески у розмірі та порядку встановленому Президією;

5.3.3. Брати активну участь у досягненні цілей та завдань Асоціації, всіляко сприяти Асоціації у її діяльності;

5.3.4. Не допускати дій, що дискредитують Асоціацію;

5.3.5. Нести інші обов’язки, передбачені законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Асоціації.

 

6. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ

6.1. Органами управління та контролю Асоціації є:

 • Загальні збори членів організації – вищий керівний орган Асоціації (організації);
 • Президія – виконавчий орган Асоціації (організації);
 • Ревізійна комісія – контролюючий орган.

6.2. За рішенням Президії можуть бути створені додаткові органи, які за своїм статусом не можуть бути вищими за зазначені в частині першій пункту 6.1. Статуту органи та не можуть мати більших ніж зазначено у цьому Статуті повноважень. Додаткові органи створюються за потреби з метою поліпшення роботи основних органів. Положення про додаткові органи затверджуються Президією.

Засідання керівних органів Асоціації (Загальних зборів, Президії можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою Інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм он-лайн конференцій.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Президія та повідомляє про прийняте рішення членів Асоціації  не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (Загальних зборів, Президії).

Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою Інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

6.3. Вищим керівним органом Асоціації є Загальні збори. Право брати участь у Загальних зборах мють усі члени Асоціаці. Загальні збори збираються не рідше одного разу на рік. Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо на них присутні більше половини членів Асоціації. Рішення про скликання чергових Загальних зборів приймається Президентом, а позачергових Загальних зборів – Президією або Президентом на вимогу членів Асоціації, кількість яких складає не менше як 10% від загальної кількості членів Асоціації.

Про скликання чергових Загальних зборів члени Асоціації повідомляються не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати їх проведення в порядку, що визначається Президією. Про скликання позачергових Загальних зборів члени Асоціації повідомляються не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати їх проведення в порядку, що визначається Президією. Повідомлення про скликання Загальних зборів розміщується на сайті Асоціації в мережі Інтернет та повинно містити дату, час, місце проведення Загальних зборів, порядок денний. Про скликання Загальних зборів члени Асоціації повідомляються персонально засобами телефонного та/або електронного зв’язку, електронною поштою або поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Порядок денний Загальних зборів затверджується на початку роботи Загальних зборів.

6.4. До компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

 1. внесення та затвердження змін до Статуту Асоціації;
 2. визначення пріоритетних напрямів діяльності Асоціації, принципів формування і використання її майна;
 3. затвердження рішення Президії про виключення з числа членів Асоціації, затвердження рішення Президії про прийняття в члени;
 4. прийняття рішення про реорганізацію або саморозпуск Асоціації;
 5. прийняття рішення про обрання Президії Асоціації, дострокове припинення її повноважень в цілому та окремих членів;
 6. прийняття рішення про обрання Президента Асоціації та припинення його повноважень;
 7. прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Асоціації та дострокове припинення їх повноважень;
 8. реалізовує право власності Асоціації;
 9. прийняття рішення про призначення аудиторської перевірки, затвердження аудитора і визначення розміру оплати його послуг;
 10. прийняття рішення про затвердження річного звіту Асоціації, а також річного бухгалтерського балансу Асоціації;
 11. затвердження річного кошторису доходів і витрат Асоціації;
 12. прийняття рішень з будь-яких інших питань не віднесених до компетенції інших органів управління та контролю Асоціації.

Питання 1), 2), 3), 4), 5) 6) 7), 8) віднесені до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані на вирішення іншим органам управління.

6.5. Рішення Загальних зборів приймається простою більшістю від числа присутніх членів Асоціації. Рішення про внесення змін до Статуту Асоціації, відчуження майна Асоціації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Асоціації, та про саморозпуск Асоціації приймаються більшістю не менш як у ¾ голосів. Окремі функції щодо управління майном Асоціації за рішенням Загальних зборів Асоціації можуть бути покладені на створені нею відповідно до цього Статуту керівні органи, створені Асоціацією юридичні особи, відокремлені підрозділи Асоціації.

6.6. Головує на Загальних зборах особа, обрана з числа членів Загальними зборами. Голова зборів обирається простою більшістю від числа присутніх учасників. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, який обирається загальними зборами, підписуються Головою і секретарем Загальних зборів.

Загальні збори приймають рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання Загальних зборів. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Асоціації та членів Асоціації. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.

6.7. Президія. За рішенням загальних зборів членів (учасників) Асоціації призначають виконавчий орган Асоціації: колегіальний виконавчий орган Президію, кількісний склад якої вирішують Збори членів (учасників).

В разі створення (призначення) Президії, керує Президією Президент. Порядок здійснення діяльності Президії, порядок прийняття нею рішень визначається загальними зборами членів Асоціації та встановлюється цим Статутом або може встановлюватися у Положенні про діяльність Президії (якщо таке буде створене).

Президія обирається терміном на 5 (п’ять)  років, якщо інше не передбачено рішенням загальних зборів.

У період між роботою Загальних зборів керівну діяльність здійснює Президія Асоціації – виборний, постійно діючий колегіальний виконавчий керівний орган Асоціації (далі Президія). Президія організовує і керує всією діяльністю Асоціації та правомочна вирішувати будь-які питання її діяльності, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

6.8. Засідання Президії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на півроку. Засідання Президії скликаються Президентом або Віце-президентом за 5 днів до дати його проведення, а в екстрених випадках можуть бути скликані за 1 день до дати його проведення. Повідомлення про засідання Президії здійснюється засобами телефонного або електронного зв’язку, електронною поштою або поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Повідомлення про проведення засідання Президії повинно містити дату, час, місце проведення та порядок денний. Засідання Президії правомочні за умови присутності на них більше половини членів Президії. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Президії.

6.9. До компетенції  Президії належить:

 1. здійсння права юридичної особи від імені Асоціації;
 2. здійсння прийому в члени Асоціації та виключення з членів Асоціації, з наступним затвердженням кандидатів на Загальних зборах;
 3. ведення реєстру членів Асоціації;
 4. розпорядження майном і коштами Асоціації;
 5. затвердження штатного розкладу Асоціації, а також розміру і порядоку оплати праці штатних працівників Асоціації;
 6. забезпечення виконання та контроль за виконанням рішень Загальних зборів;
 7. визначення розміру та порядоку сплати вступних та членських внесків, надання пільг при сплаті членських внесків;
 8. розробка і затвердження документів, що регулюють внутрішню діяльність Асоціації;
 9. затвердження порядоку повідомлення членів Асоціації про скликання Загальних зборів, здійснення контролю за підготовкою до Загальних зборів;
 10. створення і припинення консультативних, дорадчих, постійних і тимчасових органів (комісій) згідно з напрямами діяльності Асоціації, затвердження положеннь про ці органи (комісії), порядок їх обрання, призначення або заміщення членів цих органів (комісій);
 11. присвоєння звання почесного члена Асоціації;
 12. прийняття рішення про вступ Асоціації до всеукраїнських та міжнародних громадських (неурядових) спілок;
 13. затвердження зразків штампів, символіки, Положення про символіку Організації, а також зразока посвідчення члена Асоціації, інших знаків і символів Асоціації;
 14. організацію щорічнго проведення підтвердження відомостей про Асоціацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за встановленою формою;
 15. прийняття рішення про затвердження річного плану Асоціації, бюджету Асоціації;
 16. прийняття рішення про створення господарських товариств, підприємств Асоціації;
 17. сприяння розширенню джерел фінансування Асоціації;
 18. прийняття рішення про створення та припинення відокремлених підрозділів Асоціації;
 19. розгляд скарг на членів та рішення керівних органів Асоціації;
 20. прийняття рішення з інших питань, що не становлять виключну компетенцію Загальних зборів та інших органів Асоціації, визначених цим Статутом.

6.10. Президія обирається Установчими зборами, а надалі Загальними зборами, у кількості не менше трьох і не більше п’яти осіб терміном на 5 (п’ять) років з правом наступного переобрання на новий термін і дострокового припинення повноважень. Головуючим на засіданнях Президії є Віце-президент. Рішення прийняті Президією оформлюються розпорядженням, яке підписується Віце-президентом, а за його відсутністю -Президентом Асоціації.

6.11. Президент – керує (очолює) Президією Асоціації і наділений такими повноваженнями:

 1. здійснює оперативне керівництво діяльністю Асоціації відповідно до програми та Статуту Асоціації;
 2. готує питання для розгляду на Загальних зборах;
 3. без довіреності діє від імені Асоціації, представляє її в органах державної виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування, а також установах, підприємствах і організаціях, як на території України, так і за її межами, самостійно відкриває в банках розрахункові та інші рахунки, видає довіреності, в тому числі і з правом передоручення третім особам;
 4. самостійно укладає договори і контракти, угоди, підписує документи від імені Асоціації;
 5. підписує протоколи Загальних зборів, засвідчує виписки з книг протоколів засідань Президії;
 6. організовує ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності в Асоціації відповідно до законодавства і відповідає за їх достовірність і своєчасність;
 7. здійснює прийом і звільнення співробітників Асоціації, визначає умови їх праці;
 8. веде переписку від імені Асоціації, здійснює контроль за виконанням рішень Загальних зборів та Президії;
 9. подає на затвердження Загальних зборів проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їх виконання, в тому числі, не пізніше трьох місяців після закінчення фінансового року представляє річний звіт про виконання фінансового плану та річний баланс;
 10. приймає рішення і видає накази з оперативних питань внутрішньої діяльності Асоціації.

При створенні Асоціації Президент обирається Установчими зборами, а надалі Загальними зборами з числа членів Президії терміном на 5 (п’ять) років з правом наступного переобрання на новий термін і дострокового припинення його повноважень.

6.12. Дострокове припинення повноважень Президента можливе в таких випадках:

 • за власним бажанням;
 • у разі невиконання або неналежного виконання Президентом обов'язків, покладених на нього Статутом Асоціації.
 • на вимогу Загальних зборів, 2/3 голосів від присутніх.

6.13. За відсутності Президента його функції виконує Віце-президент. Віце-президент обирається Установчими зборами, а надалі Загальними зборами, з числа членів Президії Асоціації терміном на 5 (п’ять) років з правом наступного переобрання на новий термін і дострокового припинення його повноважень.

6.14. Віце-президент наділений такими повноваженнями:

 1. керує діяльністю Президії, головує на її засіданнях, готує питання для розгляду на засіданнях Президії;
 2. підписує рішення прийняті Президією;
 3. представляє Асоціацію у відносинах з органами центральної та місцевої влади, іншими державними та недержавними українськими, іноземними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами;
 4. діє від імені Асоціації без довіреності та вчиняє від імені Асоціації юридично значущі дії, укладає договори;
 5. має право скликати позачергові засідання Президії та позачергові Загальні збори;
 6. затверджує і підписує плани, програми, інструкції, методики та інші інформаційні матеріали та внутрішні нормативні акти, листи, звернення, пропозиції, пов’язані зі сферою косметології;
 7. виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та законодавства України.

6.15. Дострокове припинення повноважень Віце-президента можливо в наступних випадках:

 • за власним бажанням;
 • у разі невиконання або неналежного виконання Віце-президентом обов'язків, покладених на нього Статутом Асоціації.
 • За поданням Президента та 2/3 голосів Загальних зборів.

6.16. Президент, Віце-президент і Президія Асоціації підзвітні у своїй діяльності Загальним зборам та несуть відповідальність за виконання покладених на них функцій по керівництву діяльністю Асоціації.

6.17. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації.

6.17.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації здійснює Ревізійна комісія Асоціації або за допомогою зовнішнього аудиту.

6.17.2. Ревізійна комісія утворюється за рішенням вищого органу Асоціації в разі, якщо кількість членів Асоціації стає більше десяти. В разі, якщо кількість членів Асоціації не більше десяти – ревізійна комісія не утворюється, а якщо вона була утворена раніше, то її діяльність припиняється.

6.17.3. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з членів Асоціації строком на 5 (п’ять) років у складі 3 (трьох) осіб. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Президії і посадові особи Асоціації.

6.17.4. З числа членів Ревізійної комісії Загальні збори обирають Голову Ревізійної комісії. Повноваження членів Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів.

6.17.5. На підставі документів, що надаються органами Асоціації, і результатів перевірок діяльності Асоціації Ревізійна комісія надає щорічний звіт про діяльність Асоціації Загальним зборам. Звіт подається не пізніше ніж через 1 (один) місяць після закінчення поточного фінансового року.

6.17.6. Члени Ревізійної комісії вправі вимагати від посадових осіб Асоціації надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень з питань, пов'язаних з веденням Асоціацією своєї діяльності.

6.17.7. Ревізійна комісія проводить щорічні планові ревізії. Позапланові ревізії можуть проводитися за власною ініціативою Ревізійної комісії або за дорученням Загальних зборів. Результати перевірок Ревізійна комісія надає Загальним зборам.

6.17.8. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи фахівців, експертів і консультантів, робота яких оплачується за рахунок Асоціації.

6.17.9. Порядок створення, діяльності, повноваження та припинення Ревізійної комісії визначається положенням про Ревізійну комісію, яке затверджуються Загальними зборами.

6.17.10. Асоціація має право укласти договір зі спеціалізованою аудиторською організацією для проведення перевірки і підтвердження річної фінансової звітності (зовнішній аудит).

6.17.11. Зовнішній аудитор затверджується рішенням Загальних зборів за поданням Президента.

6.18 Звітування керівних органів Асоціації перед її членами. Звітування Загальними Зборами Асоціаії перед її членами забезпечується дотриманням вимог п. 6.4. цього Статуту. Президія Асоціації щорічно звітує про свою роботу та роботу Президента (Віце-президента) Асоціації перед членами Асоціації на Загальних зборах Асоціації. Президент (Віце-президент) Асоціації щорічно, або на першу вимогу Президії Асоціації надає звіт про свою роботу.

 

7.КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Асоціація здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться у її власності згідно з законодавством.

7.2. Для здійснення статутної діяльності Асоціація отримує кошти та майно з наступних джерел:

 • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 • пасивних доходів;
 • коштів або майна, які надходять Асоціації від ведення її основної діяльності;
 • дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги.

7.3. Майно та кошти Асоціації спрямовуються на досягнення мети (цілі) її діяльності, а також на утримування Асоціації.

7.4. Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її

статутної діяльності.

7.5. Асоціація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

7.6. Асоціація може одержувати майно від членів Асоціації та інших осіб (як юридичних, так і фізичних) у безоплатне користування і використовувати це майно для досягнення статутної мети (цілей), реалізації завдань та напрямів діяльності.

7.7. Розпорядження майном Асоціації здійснюють у межах визначеної цим Статутом компетенції відповідні органи Асоціації.

7.8. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Асоціації, несе Асоціація. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Асоціації у користування, несе сторона, визначена відповідним договором (угодою).

7.9. Асоціація самостійно встановлює розмір та форму використання коштів. Щорічний бюджет (кошторис) Асоціації розробляється Президією Асоціації і затверджується Загальними зборами.

7.10. Поточні витрати здійснюються Президентом, відповідно до затвердженого бюджету (кошторису) Асоціації. Якщо поточні квартальні витрати Асоціації перевищують встановлений Загальними зборами згідно бюджету (кошторису) квартальний ліміт, витрачання коштів здійснюється Президентом за погодженням із Президією Асоціації.

 

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

8.1. Асоціація та створені нею установи та організації ведуть оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової служби та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України. Асоціація подає у встановленому порядку фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.

8.2. Асоціація звітує про свою діяльність і використання майна та/або коштів перед членами Асоціації.

8.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Президента та головного бухгалтера Асоціації (за наявності).

8.4. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

8.5. Річний звіт та баланс Асоціації складаються у строки, визначені законодавством.

8.6. Посадові особи Асоціації несуть встановлену законодавством України відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

 

9. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

9.1. Члени Асоціації мають право оскаржити рішення, дії або бездіяльність іншого члена Асоціації, Президента, Віце-президента, Президії шляхом подання письмової скарги до вищестоящого органу Асоціації та/або до суду.

9.2. Скарги на дії або бездіяльність іншого члена Асоціації подаються Президенту або Віце-президенту, і розглядаються ними у 30-денний термін. Президент або Віце-президент за результатами розгляду скарги приймає рішення, про яке заявник повідомляється письмово протягом 10 днів з дня прийняття рішення.

9.3. Заяви щодо оскарження рішень, скарги на дії або бездіяльність Президента або Віце-президента подаються Президії та розглядаються на найближчому засіданні Президії. Президія за результатами розгляду скарги приймає рішення, про яке заявник повідомляється письмово протягом 10 днів з дня прийняття рішення.

9.4. Заяви щодо оскарження рішень, скарги на дії або бездіяльність Президії Асоціації подаються на розгляд Загальних зборів та розглядаються на чергових або позачергових Загальних зборах. Загальні збори за результатами розгляду скарги приймають рішення, про яке заявник повідомляється письмово протягом 10 днів з дня прийняття рішення.

9.5. Рішення Загальних зборів можуть бути оскаржені (скасовані) в судовому порядку у відповідності до чинного законодавства України.

9.6. Член Асоціації має право звернутися до суду з позовом (скаргою), якщо вважає, що рішенням, дією або бездіяльністю керівних органів Асоціації під час здійснення ними управлінських функцій порушено його права, законні інтереси чи свободи.

 

10. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Відокремлені підрозділи Асоціації створюються за рішенням Президії Асоціації у відповідності до цього Статуту. Відокремлені підрозділи створюються за територіальним принципом за місцем проживання не менш, ніж двох членів Асоціації. Член Асоціації може належати лише до одного відокремленого підрозділу.

10.2. Відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи, в своїй діяльності керуються цим Статутом та типовим Положенням про відокремлений підрозділ Асоціації затверджений Президією Асоціації. Положення про відокремлений підрозділ не може суперечити нормам цього Статуту.

10.3. Зміни та доповнення до типового Положення про відокремлений підрозділ приймаються загальними зборами відокремленого підрозділу та затверджуються Президією. Президія може за власною ініціативою внести зміни до типового Положення про відокремлений підрозділ.

10.4. Відокремлені підрозділи підпорядковуються Президії Асоціації і використовують майно Асоціації в межах, визначених Президією Асоціації. За рішенням Президії відокремлені підрозділи можуть наділятися окремими функціями щодо управління коштами та іншим майном.

10.5. Керівники відокремлених підрозділів призначаються Президією і діють на підставі довіреності, яка видається Президентом Асоціації. 

10.6. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Асоціації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Асоціації.

10.7. Відомості подаються у реєстраційній картці, за формою, затвердженою Міністерством юстиції України.

10.8. До реєстраційної картки про створення відокремленого підрозділу додається рішення керівного органу Асоціації про створення відокремленого підрозділу.

10.9. Рішення про припинення діяльності (закриття) відокремленого підрозділу приймається Президією відповідно до цього Статуту.

10.10. У разі припинення діяльності (закриття) відокремленого підрозділу його кошти та інше майно передаються до Асоціації.

10.11. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу Асоціації подається до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Асоціації за формою, затвердженою Міністерством юстиції України.

 

11.ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

11.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються за рішенням Загальних зборів.

11.2. Про зміни та доповнення, що сталися в установчих документах, Асоціація повідомляє відповідний орган державної реєстрації у встановленому законом порядку.

 

12.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

12.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється:

 • за рішенням Загальних зборів шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом;
 • за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Асоціації.

12.2. Для вирішення питань, пов'язаних із припиненням Асоціації, за рішенням Загальних зборів призначається Комісія з припинення.

12.3. Комісія з припинення встановлює порядок і строки проведення ліквідації (реорганізації), а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може бути менше 2 (двох) місяців з моменту оголошення про ліквідацію (реорганізацію).

12.4. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження з керівництва справами Асоціації.

12.5. Комісія з припинення оцінює наявне майно та розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальних зборів.

12.6. Асоціація вважається ліквідованою чи реорганізованою з моменту виключення її з державного реєстру.

12.7. Кошти та майно Асоціації не підлягають розподілу між її членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Асоціації.

12.8. У разі саморозпуску Асоціації, її майно, кошти та інші активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду та статусу або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.