Положення про членські внески

Положення про членські внески та інші надходження до Громадської організації «Асоціація косметологів України» (надалі - Організація) розроблене у відповідності до Статуту Організації та затверджено Президії Організації відповідно Протоколу  № 1  від «28» лютого  2019 року. 

Положення про членські внески Організації визначає порядок сплати членських та інших внесків членами Організації.

Визначення термінів

Вступні внески – одноразові грошові перерахування або майнові внески, що добровільно сплачуються (передаються) при вступі в Громадську організацію «Асоціація косметологів України» в порядку та розмірах, визначених відповідно до цього Положення.

Членські внески – грошові перерахування або майнові внески, що сплачуються (передаються) членами Організації  за календарний рік в порядку та розмірі, визначених відповідно до цього Положення.

Безповоротна фінансова допомога та/або добровільне пожертвування – сума коштів, передана до Громадської організації згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів, які добровільно передають  всі бажаючі (фізичні та юридичні особи)  для проведення заходів та на виконання Статутних завдань Організації.

 

Розділ І. Загальні положення

1.1. Дане Положення визначає порядок та розмір сплати вступних, членських, цільових та інших внесків, безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, мету та порядок їх використання Організацією.

1.2. Члени Організації сплачують поточні членські внески в строки та у  розмірі передбаченому цим Положенням.

1.3. Внески зазначені в п. 1.1. цього Положення, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування   сплачуються у грошовій одиниці України – гривні, або іншій міжнародній  валюті відповідно курсу Національного Банку України на момент сплати таких  грошових коштів на рахунок Організації.

1.4. Всі грошові надходження  до Організації використовуються Організацією для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети та напрямів діяльності, визначених Статутом.

 

Розділ ІІ. Платники членських внесків

2.1. Платниками членських внесків є всі члени Організації, які входять до загального реєстру членів Організації.

 

Розділ ІІІ. Обов’язки і відповідальність платників

3.1.Платники внесків – члени Організації несуть відповідальність за своєчасність  сплати членських внесків перед Організацією.

3.2. Контроль за своєчасною сплатою членських внесків здійснює Президія Організації.

3.3. За систематичну несплату членських внесків (більш ніж за 6 місяців) член Організації може бути виключений з її складу відповідним рішенням Президії  Організації.

 

Розділ ІV. Розмір членських внесків та інших надходжень

4.1. Розмір вступного  внеску  на 2019 рік складає 300 (п’ятсот) гривень.

4.2. Розмір щорічного членського внеску на 2019 рік складає  300 (чотириста) гривень

4.3. Розмір безповоротної фінансової допомоги та/або добровільного пожертвування  необмежений.  

4.4. Розмір вступного та щомісячного внеску може бути змінений рішенням Правління організації з доведенням до відома усіх членів Організації.

 

Розділ V. Порядок та строки сплати вступних та членських внесків

5.1. Вступний внесок сплачується особою протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати прийняття рішення щодо надання особі статусу члена Громадської організації «Асоціація косметологів України».

5.2. Щорічні членські внески сплачуються до 15 (п’ятнадцятого) числа місяця.

5.3. Облік членських внесків та контроль за ними покладаються на Президію Організації.

 

Розділ VI. Добровільні пожертвування

6.1. Всі Члени  Організації та претенденти у члени Організації  мають право передавати Організації в будь-який звітний період та в будь-якому розмірі добровільні пожертвування (понад встановленої суми членських внесків) на реалізацію статутної мети та завдань Організації та робити інші внески для реалізації проектів та програм в рамках статутної діяльності Організації.

6.2. При сплаті вступних, щомісячних, добровільних пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги, цільової допомоги,  всі члени Організації та претенденти в члени Організації зобов’язані чітко вказувати вид платежу у платіжних документах:

6.2.1. Вступний членський внесок;

6.2.2. Щорічний членський внесок (за календарний рік);

6.2.3. Добровільне пожертвування.

6.2.4. Цільова допомога.

6.2.5. Безповоротна фінансова допомога.

 

Стаття VII. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього положення

7.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження  Президією Організації.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися за рішенням Президії Організації, що оформлюються в формі протоколу.

7.3. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Президії Організації або Загальними зборами Організації  та набирає  чинності з моменту його затвердження рішенням Президії.

7.4. Всі питання, що не врегульовані цим Положенням вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.